fbpx

1/2/2022/NE

AZ NSZ ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

TAXIS TAGOZATÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2022.03.10.)

 

PREAMBULUM

 

Az NSZ – Nemzeti Szakszervezet Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy a Taxis ágazatban dolgozók védelmére tagozatot alapít, mely képviseli annak tagságát az összes munkáltatói jogkör gyakorló, mint jogi személyek előtt. A tagozat célja az alkalmazotti jogviszonyban álló személyek foglakoztatási jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése érdekében – a „Taxis Tagozat” elnevezéssel új tagozatot létesít. A tagozat keretein belül – az NSZ általános célmeghatározásán felül – elődlegesen, az önálló jogi személyek (Kft, Bt., Zrt., E.v.) alkalmazotti állományú és egyéni vállalkozói, valamint „katás” tagjainak a 2012. évi I. törvény alapján foglalkoztatási jogviszonyban, vagy szerződéses lévő tagjainak a munkáltatóiknál történő képviseletét kívánja ellátni. A tagozatot létrehozó határozat az 1/2/2022/NE számon rögzítésre kerül.

Továbbiakban:

 

HATÁROZAT

AZ NSZ – TAXIS TAGOZATA

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ, MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL FELRUHÁZOTT

ÉS AZOKNÁL FOGLAKOZTATOTT TAGJAINAK

VÉDELMÉRŐL ÉS KÉPVISELETÉRŐL

 1. A NEMZETI SZAKSZERVEZET Elnöksége, a jogi személyeknél a 2012. évi I. törvény alapján foglakoztatási, vagy szerződéses jogviszonnyal rendelkező és foglalkoztatott – tagjai érdekének képviseletére, az alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a TAXIS TAGOZATA létrehozásáról.
 2. A tagozat létrehozásának célja, hogy olyan tisztségviselőkkel rendelkező és képviseletre jogosult szervet hozzon létre, amelynek a feladata az, hogy elsődlegesen a 1. pontban felsorolt törvény hatálya alá tartozó jogviszonyban foglalkoztatott tagjainak a – fent említett munkáltatónál történő – képviseletét ellássa, valamint a tagok jogviszonyával kapcsolatos érdekeit előmozdítsa és megvédje.
 3. A NSZ tisztségviselőinek feladata, hogy a NSZ céljainak és alapszabályának megfelelően szervezzék, irányítsák, felügyeljék és képviseljék a NSZ tevékenységét, gondoskodjanak a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.
 4. Tagozatvezető feladatai:
 5. A szervezet tisztviselője, az általa vezetett tagozat képviseletében eljárhat, kivéve azokat az ügyeket, amelyekre Alapszabály a Taggyűlés vagy valamely másik tisztviselő kizárólagos hatáskörét állapítja meg,
 6. köteles a tagozat tagjainak a kért felvilágosítást megadni, jelzett problémáikat, észrevételeiket az Elnökség felé továbbítani,
 7. a szakszervezet tagozatvezetővel azonos munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjait a munkáltató felé képviseli,
 8. segítsen a tagozat tagjainak a szakszervezeti tevékenységükben,
 9. toborozzon további tagokat a szakszervezetbe,
 10. működjön együtt a többi tagozattal.
 11. Tagdíj mértéke: A Taggyűlés évente meghatározza a legkevesebb befizetendő tagdíj mértékét (minimum tagdíj). A tag dönthet ennél nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, illetve egyes tagozatok tagjaiktól megkövetelhetik magasabb összegű tagdíj megfizetését, azonban ez a tagnak érdekképviselet, érdekvédelem és jogi képviselet igénybevételére vonatkozó, valamint szavazati jogát nem érintheti, ezen jogok a minimum tagdíj befizetésével már mindenki számára egyenlően elérhetőek.

A Taggyűlés az alakuló ülésén meghatározza a pártolói tagdíj mértékét. A pártoló tag dönthet nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, valamint jogosult belépni az NSZ bármely tagozatába és az esetlegesen ott előírt további tagdíj megfizetése után a tagozat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.

 1. Tagdíj fizetésének módja: A havonta esedékes tagdíjat illetményből, bérből történő levonás útján, illetőleg készpénzben, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással, tárgyhónap 15. napjáig történő teljesítéssel kell megfizetni. A havonta esedékes tagdíjat egy évre, félévre vagy negyedévre előre is meg lehet fizetni.
 2. A befolyt tagdíj felhasználása: A befolyt minimum, illetve a tagok által önként befizetett magasabb tagdíjat az NSZ Elnöksége jogosult felhasználni az éves, központi költségvetési tervnek megfelelően. Az egyes tagozatok tagsági követelménye miatt megfizetett további tagdíjat az NSZ Elnöksége köteles elsősorban a tagozat által nyújtott szolgáltatás lehető legjobb színvonalú nyújtására fordítani.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 1. Tagozatok jogállásáról az NSZ Alapszabálya rendelkezik, mely a következő:

NSZ Alapszabály: 10.4. Tagozatok (és a Tudományos Tanács)

 • A tagozatok az azonos ágazatban dolgozó vagy az azonos tevékenységet folytató tagok csoportjai.
 • A tagozatok létrehozását az NSZ Taggyűlésén is be lehet jelenteni. A bejelentést követően a Taggyűlésen jelen lévő, azonos ágazatban dolgozó tagok 50%+1 fő szavazati arányban megválasztják a tagozat vezetőjét.

A fenti, képviseleti tagozatokon felül a tagok közös érdeklődés, tudományos, kulturális és szabadidős tevékenység, egyéb szolgáltatás szervezett igénybevételére tagozatot alapíthatnak (például nyugdíjas tagozat), vagy jogukban áll az Elnökség által létrehozott tagozatokba belépni és a tagozati tagsággal járó többletszolgáltatásokat igénybe venni, kötelesek azonban a tagozati tagsággal esetlegesen velejáró többletfeltételeket teljesíteni.

Egy tag egyszerre több tagozatnak vagy az NSZ célkitűzéséhez hasonló tevékenységéhez folytató szervezet tagja is lehet.

A tag a tagozatból a tagozatban meghatározott szabályok szerinti elszámolást követően (például részére kiadott sporteszközök leadása) léphet ki. A tagozatból történő kilépés nem jelenti a szakszervezetből történő kilépést. Tagozatból tagot, ameddig tagozati kötelezettségeit teljesíti – az NSZ szervezetéből a tagsági viszonynak a szakszervezet által történő felmondása és a tag kizárása kivételével – kizárni nem lehet.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1)

 1. a) Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Elnöksége, elnökség határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,
 2. b) vagy amíg a szervezet határozatképes Taggyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

 

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten az NSZ működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni.