fbpx

Személy- és vagyonőr tagjaink érdekképviselete

 

 

 

1/5/2014/NE

A NESZE ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAGOZATÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.08.06.)

 

PREAMBULUM

A Nesze Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy a vagyonvédelmi, biztonsági cégeknél, valamint, a 2005. évi CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. -ban felsoroltak alapján, alkalmazotti státusban lévő tagjai számára létrehoz egy képviseleti tagozatot, a munkáltatóknál való érdekeik képviseletére, mely 1/5/2014/NE határozat számon rögzítésre kerül.

Továbbiakban: 

 

HATÁROZAT

A NESZE VAGYONVÉDELMI, BIZTONSÁGI CÉGEKNÉL, VALAMINT A 2005. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. –BAN FELSOROLTAK ALAPJÁN, ALKALMAZOTTI STÁTUSBAN LÉVŐ TAGJAINAK VÉDELMÉRŐL

 1. A NEMZETI SZAKSZERVEZET Elnöksége, a vagyonvédelmi, biztonsági cégeknél, valamint, a évi CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. -ban felsoroltak alapján, tagjai érdekének képviseletére, alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAGAZATA létrehozásáról.
 2. A NESZE tisztségviselőinek feladata, hogy a NESZE céljainak és alapszabályának megfelelően szervezzék, irányítsák, felügyeljék és képviseljék a NESZE tevékenységét, gondoskodjanak a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.
 3. Tagozatvezető feladatai:
 4. A szervezet tisztviselője, az általa vezetett tagozat képviseletében eljárhat, kivéve azokat az ügyeket, amelyekre Alapszabály a Taggyűlés vagy valamely másik tisztviselő kizárólagos hatáskörét állapítja meg,
 5. köteles a tagozat tagjainak a kért felvilágosítást megadni, jelzett problémáikat, észrevételeiket az Elnökség felé továbbítani,
 6. a szakszervezet tagozatvezetővel azonos munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjait a munkáltató felé képviseli,
 7. segítsen a tagozat tagjainak a szakszervezeti tevékenységükben.
 8. toborozzon további tagokat a szakszervezetbe.
 9. működjön együtt a többi tagozattal.
 10. Tagdíj mértéke: A Taggyűlés évente meghatározza a legkevesebb befizetendő tagdíj mértékét (minimum tagdíj). A tag dönthet ennél nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, illetve egyes tagozatok tagjaiktól megkövetelhetik magasabb összegű tagdíj megfizetését, azonban ez a tagnak érdekképviselet, érdekvédelem és jogi képviselet igénybe vételére vonatkozó, valamint szavazati jogát nem érintheti, ezen jogok a minimum tagdíj befizetésével már mindenki számára egyenlően elérhetőek.

A Taggyűlés az alakuló ülésén meghatározza a pártolói tagdíj mértékét. A pártoló tag dönthet nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, valamint jogosult belépni a NESZE bármely tagozatába és az esetlegesen ott előírt további tagdíj megfizetése után a tagozat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.

 1. Tagdíj fizetésének módja: A havonta esedékes tagdíjat illetményből, bérből történő levonás útján, illetőleg készpénzben, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással, tárgyhónap 15. napjáig történő teljesítéssel kell megfizetni. A havonta esedékes tagdíjat egy évre, félévre vagy negyedévre előre is meg lehet fizetni.
 2. A befolyt tagdíj felhasználása: A befolyt minimum, illetve a tagok által önként befizetett magasabb tagdíjat a NESZE Elnöksége jogosult felhasználni az éves, központi költségvetési tervnek megfelelően. Az egyes tagozatok tagsági követelménye miatt megfizetett további tagdíjat a NESZE Elnöksége köteles elsősorban a tagozat által nyújtott szolgáltatás lehető legjobb színvonalú nyújtására fordítani.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Tagozatok jogállásáról a NESZE Alapszabálya rendelkezik, mely a következő:

NESZE Alapszabály: 9.4. Tagozatok

A tagozatok a tagok azonos érdekek, közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység mentén szerveződő, de a NESZE keretén belül működő csoportok.

A tagozatok létrehozását a NESZE Taggyűlésén kell bejelenteni. A bejelentést követően a Taggyűlés megválasztja a tagozat vezetőjét.

Minden munkáltatónál, ahol a NESZE tagsággal rendelkezik, a munkavállalók megfelelő képviselete érdekében képviseleti célú tagozatot lehet létrehozni. Egy munkáltatónál csak egy ilyen tagozat működhet. 

A fenti, képviseleti tagozatokon felül a tagok közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység, egyéb szolgáltatás szervezett igénybevételére tagozatot alapíthatnak (például nyugdíjas tagozat), vagy jogukban áll az Elnökség által létrehozott tagozatokba belépni és a tagozati tagsággal járó többletszolgáltatásokat igénybe venni, kötelesek azonban a tagozati tagsággal esetlegesen velejáró többletfeltételeket teljesíteni.

Egy tag egyszerre több tagozatnak is tagja lehet.

A tag a tagozatból a tagozatban meghatározott szabályok szerinti elszámolást követően (például részére kiadott sporteszközök leadása) léphet ki. A tagozatból történő kilépés nem jelenti a szakszervezetből történő kilépést. Tagozatból tagot, ameddig tagozati kötelezettségeit teljesíti, kizárni nem lehet.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1) 

 1. a) Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Elnöksége, elnökség határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,
 2. b) vagy amíg a szervezet határozatképes Taggyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten a Nesze működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni.