fbpx

03/01/2022/NSZ

Az NSZ ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

a Futár Tagozat alapításról

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2022. 10. 13.)

PREAMBULUM

A NSZ Tagsága, a mai napon döntött arról, hogy a Futárként dolgozó tagjai számára létrehoz egy képviseleti tagozatot, a munkáltatóknál, fuvarszervező, éttermi és bármely vendéglátói, vegyeskereskedelmi, vagy étel szállítást szervező jogi személyiséggel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozásban való érdekeik képviseletére, mely 03/01/2022/NSZ Határozat számon rögzítésre kerül.

 

Továbbiakban:

 

HATÁROZAT

Az NSZ Futárszervező tevékenységet szervező profitorientált szabadpiaci szereplőknél bármilyen szerződéses státusban lévő tagjainak védelméről

 

 1. A Nemzeti Szakszervezet Tagsága, a Futárszervező tevékenységet szervező profitorientált szabadpiaci szereplőknél bármilyen szerződéses státusban lévő tagjai érdekének képviseletére, alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a Futár Tagozat létrehozásáról.
 2. A NSZ tisztségviselőinek feladata, hogy a NSZ céljainak és alapszabályának megfelelően szervezzék, irányítsák, felügyeljék és képviseljék a NSZ tevékenységét, gondoskodjanak a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról.
 3. Tagozatvezető feladatai:
 4. A szervezet tisztviselője, az általa vezetett tagozat képviseletében eljárhat, kivéve azokat az ügyeket, amelyekre Alapszabály a Küldöttgyűlés vagy valamely másik tisztviselő kizárólagos hatáskörét állapítja meg,
 5. köteles a tagozat tagjainak a kért felvilágosítást megadni, jelzett problémáikat, észrevételeiket az Elnökség felé továbbítani,
 6. a szakszervezet tagozatvezetővel azonos munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjait a munkáltató felé képviseli,
 7. segítsen a tagozat tagjainak a szakszervezeti tevékenységükben.
 8. toborozzon további tagokat a szakszervezetbe.
 9. működjen együtt a többi tagozattal.
 10. Tagdíj mértéke: A Küldöttgyűlés évente meghatározza a legkevesebb befizetendő tagdíj mértékét (minimum tagdíj). A tag dönthet ennél nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, illetve egyes tagozatok tagjaiktól megkövetelhetik magasabb összegű tagdíj megfizetését, azonban ez a tagnak érdekképviselet, érdekvédelem és jogi képviselet igénybevételére vonatkozó, valamint szavazati jogát nem érintheti, ezen jogok a minimum tagdíj befizetésével már mindenki számára egyenlően elérhetőek.

A Küldöttgyűlés az alakuló ülésén meghatározza a pártolói tagdíj mértékét. A pártoló tag dönthet nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, valamint jogosult belépni a NSZ bármely tagozatába és az esetlegesen ott előírt további tagdíj megfizetése után a tagozat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.

 1. Tagdíj fizetésének módja: A havonta esedékes tagdíjat illetményből, bérből történő levonás útján, illetőleg készpénzben, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással, tárgyhónap 15. napjáig történő teljesítéssel kell megfizetni. A havonta esedékes tagdíjat egy évre, félévre vagy negyedévre előre is meg lehet fizetni.
 2. A befolyt tagdíj felhasználása: A befolyt minimum, illetve a tagok által önként befizetett magasabb tagdíjat a NSZ Tagsága jogosult felhasználni az éves, központi költségvetési tervnek megfelelően. Az egyes tagozatok tagsági követelménye miatt megfizetett további tagdíjat a NSZ Tagsága köteles elsősorban a tagozat által nyújtott szolgáltatás lehető legjobb színvonalú nyújtására fordítani.

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Tagozatok jogállásáról a NSZ Alapszabálya rendelkezik, mely a következő:

NSZ Alapszabály: 10.4. Tagozatok

A tagozatok a tagok azonos érdekek, közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység mentén szerveződő, de a NSZ keretén belül működő csoportok.

A tagozatok létrehozását a NSZ Küldöttgyűlésén is be lehet jelenteni. A bejelentést követően a Küldöttgyűlés a legközelebbi alkalommal megválasztja a tagozat vezetőjét.

Minden munkáltatónál, ahol a NSZ tagsággal rendelkezik, a munkavállalók megfelelő képviselete érdekében képviseleti célú tagozatot lehet létrehozni. Egy munkáltatónál csak egy ilyen tagozat működhet.

A fenti, képviseleti tagozatokon felül a tagok közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység, egyéb szolgáltatás szervezett igénybevételére tagozatot alapíthatnak (például nyugdíjas tagozat), vagy jogukban áll az Elnökség által létrehozott tagozatokba belépni és a tagozati tagsággal járó többletszolgáltatásokat igénybe venni, kötelesek azonban a tagozati tagsággal esetlegesen velejáró többletfeltételeket teljesíteni.

Egy tag egyszerre több tagozatnak is tagja lehet.

A tag a tagozatból a tagozatban meghatározott szabályok szerinti elszámolást követően (például részére kiadott sporteszközök leadása) léphet ki. A tagozatból történő kilépés nem jelenti a szakszervezetből történő kilépést. Tagozatból tagot, ameddig tagozati kötelezettségeit teljesíti, kizárni nem lehet.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1)

 1. a) Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Tagsága, a Küldöttgyűlés határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,
 2. b) vagy amíg a szervezet határozatképes Küldöttgyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten a NSZ működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni.